BIP

Informacje o jednostce

Nazwa placówki:            Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach 

Dane kontaktowe:         43-100 Tychy, ul. Kardynała Hlonda 1, +48/32/227-30-59, 513032825
                                      e-mail: mdk1@oswiata.tychy.pl, www.mdk1tychy.edupage.org

Rok powstania:              1958

Status prawny:               placówka oświatowo-wychowawcza należąca do placówek wychowania

                                      pozaszkolnego działająca na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela oraz ustawy

    z dnia 17.05.2006 roku „o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (tekst

    jednolity Dz. U. nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. nr 256, poz.

    2572 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).

3. Ustawy z dnia 15 czerwca 1998 o samorządzie (Dz. U. nr 142, poz. 1592

    z 2001 roku z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku

    w sprawie rodzajów i szczegółowy zasad działania placówek publicznych,

    warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości

   i zasad odpłatności wnoszonych przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych

    placówkach (Dz. U. z 2011 r., nr 109, poz. 639).

Organ prowadzący:                          Gmina Tychy

Organ nadzoru pedagogicznego:    Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

Kierownictwo:                                   dyrektor – mgr Maciej Gruchlik

                                                         wicedyrektor - mgr Monika Szydłowiecka

Zadania:                                           MDK1 realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze,

                                                         prozdrowotne, rekreacyjne poprzez:

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych rozwijających zainteresowania,

    uzdolnienia, umiejętności, pogłębiających wiedzę, kształtujących

    umiejętność spędzania wolnego czasu, kształtujących poczucie tożsamości

    narodowej i poszanowanie dziedzictwa kulturowego kraju i regionu

 b) organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

    W placówce organizuje się zajęcia stałe lub okazjonalne, które działają
    w grupach.

Rok szkolny 2017/2018                - ilość kół zainteresowań: 73

                                                     - ilość wychowanków: 1186

                                             

Majątek Placówki:                        majątek Placówki należy do Gminy Tychy

 
 
 
 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-09-14 09:31:37 Zmiana publikacji mdk1
2 2018-07-17 10:14:28 Zmiana publikacji mdk1
3 2012-10-05 14:19:08 Zmiana publikacji mdk1-2


stronę wyświetlono 3559 razy Artykuł wyświetlony 3559 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.